Asmens duomenų tvarkymo politika

Kuo vadovaudamiesi mes tvarkome asmens duomenis?

Uždaroje akcinėje bendrovėje „Organizacijų vystymo centras“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Uždarosios akcinės bendrovės „Organizacijų vystymo centras“ asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Kokiais principais ir pagrindiniais reikalavimais grįsta asmens duomenų tvarkymo veikla?

Asmens duomenys yra tvarkomi griežtai laikantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo, konfidencialumo principų ir pagrindinių šių reikalavimų:

 • asmens duomenys renkami tik Taisyklėse apibrėžtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
 • asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • asmens duomenys laikomi (saugomi) tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas;
 • laikomasi konfidencialumo principo ir laikoma paslaptyje bet kokia su asmens duomenimis susijusi informacija;
 • asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, gaunant iš kitų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais, taip pat oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų pagal prašymą arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį.

Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • informacinių sistemų administravimo tikslu gali būti naudojami šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, duomenys apie darbo vietą, ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), naudotojo darbo stoties duomenys;
 • vaizdo konferencijų organizavimo tikslu gali būti naudojami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, duomenys apie darbo vietą, asmens vaizdo ir pokalbio duomenys, vaizdo konferencijos data, laikas ir trukmė;
 • įsigijimų organizavimo tikslu gali būti naudojami šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, duomenys apie darbo vietą, darbo istorija, išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys, duomenys apie teistumą dėl kurių draudžiamas arba ribojamas subjekto dalyvavimas pirkimo procese, ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 • klientų ir kitų asmenų CV duomenų bazės administravimo tikslu gali būti naudojami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), duomenys apie darbo vietą, išsilavinimas, darbo istorija, pokalbių suvestinė ir nuotrauka;
 • informacijos apie mūsų bendrovės veiklą teikimo visuomenės informavimo tikslu gali būti naudojami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), duomenys apie darbo vietą, išsilavinimas, darbo istorija, nuotrauka;
 • prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais ar užsakovais vykdymo tikslu gali būti tvarkomi šie tiekėjų ar užsakovų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas, pavardė (pavardės), asmens kodas, ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), banko sąskaitos numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti naudojami šie asmens duomenys: vardas, pavardė ir ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);
 • taip pat kitais tikslais, kurie įtvirtinti Taisyklėse.